Принципни изменения в Закона за адвокатурата

Считано от 26.02.2021г. влизат в сила промени в Закона за адвокатурата.

Адвокати – управители в търговски дружества и изпълнителни директори в акционерни дружества

Според новата редакция на Закона, адвокатите вече ще могат да бъдат управители в търговски дружества или изпълнителни директори на акционерни дружества. Преди промените, адвокатите нямаха право да заемат тези длъжности и това създаваше практически проблеми, тъй като на част от адвокатите, упражнявайки своите правомощия и предоставяйки услуги на търговски и акционерни дружества, се налагаше да бъдат част от ръководството им.

Адвокатски тоги

С новите промени отпада и изискването за адвокатите за задължително носене на тоги в съдебните заседания. Съгласно измененията адвокатите вече ще могат да се явяват в съдебно заседание и по друг начин съответстващ на професията. Проблема с тогите също беше от практическо естество, тъй като в някои от по-големите градове в Р. България различните съдилища се намират в различни административни сгради, като в не малко случай сградите са отдалечени на голямо разстояние една от друга и физическото пренасяне на тогата от една сграда в друга е на практика невъзможно.

Адвокатско дружество

На следващо място промените в Закона уреждат учредяването на еднолично адвокатско дружество. То се учредява от един адвокат, чрез писмен учредителен акт. Адвокатът образувал дружеството го управлява и решава всички въпроси, които решава общото събрание на адвокатското дружество учредено от множество адвокати. С упълномощаването на едноличното адвокатско дружество от клиенти, адвокатът собственик също се счита за упълномощен.

Това е поредното изменение на Закона за адвокатурата, което се явява шестнадесето по ред. В обществото текат дискусии за приемането на изцяло нов Закон, който да промени много от принципите заложени в настоящия. Поради липсата на съгласие за приемането му и противоречивите интереси на различните правозащитни институции, приемането на нов Закон се бави от много години.

Последният законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата беше внесен в правната комисия на НС от депутати от Парламентарната група на „Възраждане“.