Контакти

Изпратете запитване

  Облигационно право

  Адвокатска кантора „Узунов и партнърс“ предлага консултации и представителство пред Съда по дела свързани със спорове по различни договорни взаимоотношения, също така и взаимоотношения, които формално не са обвързани с договор, но пък създават облигационно правоотношение – неоснователно обогатяване, водене на чужда работа, непозволено увреждане.

  На практика това са най-честите спорове, които се отнасят в Съда.

  Правните спорове могат да бъдат между физически лица, между юридически лица или между физически и юридически лица. Естеството на споровете можа да бъде различно. В това число са както спорове между физически лица за нарушаване на сравнително елементарни от правна гледна точка договорености между тях, спорове между физически лица и търговски дружества, предоставящи на клиентите си различни видове услуги, така и спорове между търговски дружества за нарушаване на договорни отношения между тях свързани със значителен материален интерес.   

  Случаите, когато едно лице вследствие на своите действия нанася вреди на друго лице или кръг от лица също са много чести в ежедневието. Поради това делата свързани с това непозволено увреждане или неоснователно обогатяване представляват голяма част от делата гледани от съдилищата.

  Търговско право

  Адвокатска кантора „Узунов и партнърс“ предлага правни консултации и анализи по различни въпроси свързани с търговското право, от първоначалното създаване на бизнес предприятието до всички аспекти на неговото развитие и работа.

  Подпомагаме клиентите ни във всички аспекти на фирменото управление, включително изготвянето на вътрешни ръководни документи, вътрешно фирмени заповеди, протоколи и споразумения между съдружници и др.

  Представляваме търговските дружества в преговори,  изготвяме договори за продажби, договори за покупка; договори за лизинг на оборудване, технологични лицензи, договори за представителство, франчайзи др.

  Консултираме бизнеса във връзка с договорни задължения, включително договори за доставка с клиенти, доставчици и дистрибутори, и помагаме на клиентите при договаряне и изготвяне на персонализирани договори за изпълнение на уникални бизнес договорености. Ние също така съветваме бизнеса за структуриране и изготвяне на консултантски споразумения, договорености и споразумения за управление.

  Изготвяме документите за промени в търговските дружества, съдействаме за обявяването им в Търговския регистър. Съдействаме за обявяването на годишните финансови отчети в Търговския регистър.