ВКС образува тълкувателно дело свързано със спорни въпроси в изпълнителното производство

На 09.03.2023г. Върховният Касационен съд образува Тълкувателно дело № 2/2023 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС на тълкувателно решение по въпроси свързани с изпълнителното производство, регламентирано в ГПК.

Спорни въпроси

Поставени са въпроси свързани с перемпцията в случа в който има множество солидарни длъжници и зависи ли тя от това какви изпълнителни действия са предприемани срещу всеки от тях.

За тълкуване са предложени въпроси свързани с присъединените взискатели, както и за прекъсването на погасителната давност по дело по което е настъпила перемпция.

Инициатива за образуване на тълкувателното дело

Делото е образувано по предложение на Висшия адвокатски съвет, както и от IV гр. отд. на ВКС, поради наличната към момента противоречива съдебна практика, като съдът е спрял производството по текущо дело касаещо един от поставените спорни въпроси, а именно въпросът са погасителната давност.

Очаква се тълкувателното решение да наложи еднозначно тълкуване на Закона и уеднаквяване на съдебната практика по спорните казуси.